Get Adobe Flash player

เข้าสู่่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

054509
วันนี้
ทั้งหมด
113
54509

ไอพีของคุณ : 54.159.105.39

ออนไลน์

บรรยากาศการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

บรรยากาศการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดย
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
นายสุชิน มั่นศีล
นางสุรีย์ สุวรรณภาค
ว่าที่ ร.ท.ถวัลย์ จันทร์เพ็ง
วันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

Share

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายนาวี  ทรัพย์ห่วง

แสดงความคิดเห็น

Latest Message: 3 years, 7 months ago
  • piyanut : ...
  • piyanut : ทดสอบ
  • piyanut : กิจอยู่มะ

Only registered users are allowed to post

Contribute!
Books!
Shop!