Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

054430
วันนี้
ทั้งหมด
34
54430

ไอพีของคุณ : 54.159.105.39

ออนไลน์

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนสาคลีวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนสาคลี บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน     จำนวน  33 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา  เมื่อปี พ.. 2518 และปี พ.. 2520      ได้ทำการเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี      นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์    เป็นครูใหญ่ จนถึงปี พ.. 2540   เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนางวราภรณ์   เหรียญหิรัญ    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน    มีครูอาจารย์  17  คน ครูอัตราจ้าง  2   คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  คน  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  1  คน  และนักการภารโรง  2  คน รวม  23  คน และนักเรียน จำนวน  271   คน   (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2555 )        มีอาคารเรียนแบบ 216 (ครึ่งหลัง) อาคารแบบ  CS 208  A 1 หลัง  แบบ 216 (ปรับปรุง 29)  1  หลัง    อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1 หลัง

ปรัชญาของโรงเรียน

                มรดกอันล้ำค่า คือการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

คติพจน์ของโรงเรียน

                คามาหิ คามะกานัง นาถา   หมู่บ้านพึ่งตนเอง

คำขวัญของโรงเรียน

                เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำสามัคคี

สีประจำโรงเรียน

                เขียวขาว  (เขียว หมายถึง ชีวิต  ความสมบูรณ์   ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์)

Share

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายนาวี  ทรัพย์ห่วง

แสดงความคิดเห็น

Latest Message: 3 years, 7 months ago
  • piyanut : ...
  • piyanut : ทดสอบ
  • piyanut : กิจอยู่มะ

Only registered users are allowed to post

Contribute!
Books!
Shop!