Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาวลักษิกา  มีกุศล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

นางทัศนี  ตรีเจตน์
ครูชำนาญการพิเศษนายเกษมสิน    วรรณธนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวราภรณ์      ค้าสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชาต์ณิณฑ์  ปิติเพิ่มพูลเดช
ครูอัตราจ้าง


 

 

 

 

 

 

 

 

Share

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายนาวี  ทรัพย์ห่วง

แสดงความคิดเห็น

Latest Message: 3 years, 7 months ago
  • piyanut : ...
  • piyanut : ทดสอบ
  • piyanut : กิจอยู่มะ

Only registered users are allowed to post

Contribute!
Books!
Shop!