Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางฉลอง อรรถจรูญ  
ครูชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางภัสสรา เชี่ยวพงศธร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวีระยุทธ วิชัย
ครูอัตราจ้างวิชาฟิสิกส์

Share

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายนาวี  ทรัพย์ห่วง

แสดงความคิดเห็น

Latest Message: 3 years, 7 months ago
  • piyanut : ...
  • piyanut : ทดสอบ
  • piyanut : กิจอยู่มะ

Only registered users are allowed to post

Contribute!
Books!
Shop!